Všeobecné pravidlá súťaže

Súťaž prebieha počas jedného kalendárneho týždňa od 21.11.2022 00:00 do 27.11.2022 23:59. Úlohy nie sú dopredu známe - budú sprístupňované v priebehu týždňa podľa harmonogramu. Vyhodnotenie súťaže prebehne v priebehu týždňa po súťaži.

Sprístupňovanie úloh bude nasledovné:

Zvyšok týždňa je určený na riešenie úloh, ktoré tímy nestihli predtým vyriešiť.

V prípade, že do soboty vyriešia všetky úlohy aspoň 4 tímy, v sobotu ráno budú zverejnené 2 bonusové úlohy z každej oblasti. Tieto úlohy bude môcť riešiť každý tím bez ohľadu na to, či vyriešil predchádzajúce zadania.

Riešenia úloh z oblati šifier a kyberbezpečnosti budú opravené automaticky hneď po odovzdaní. Počet pokusov je obmedzený na 20 pokusov za 24 hodín na úlohu a resetuje sa každý deň o 0:00.

Bodovanie

Za každú vyriešenú úlohu dostane tím počet bodov, ktorý je špecifický pre každú z úloh - bude uvedený priamo pri zadaní úlohy. Každému tímu, ktorý vyrieši úlohu zadanú v ten istý deň, budú udelené bonusové body. Bonusové body môžu byť vyhlásené aj na úlohu, ktorá nebola vyriešená ani jedným tímom a je zverejnená viac ako 24 hodín. Tento bonus získa iba tím, ktorý odovzdá správne riešenie úlohy prvý. Finálne poradie tímov bude určené podľa počtu bodov, ktoré tímy získali za vyriešené úlohy. V prípade, že by dva alebo viacero tímov malo na konci súťaže rovnaký počet bodov, vo finálnom poradí bude rozhodujúci čas odovzdania poslednej úlohy.

Oblasť programovania

Riešenia budú odovzdávané v podobe *.py súborov, ktoré súťažiaci odovzdajú na stránke súťaže. Programovacia časť súťaže OrbIT bude prebiehať výlučne v jazyku Python (Testovanie úloh bude vykonávané v Python verzii 3.10). Za každú úlohu v tejto oblasti je možné získať aj čiastkové body - bude hodnotená správnosť kódu vrátane časovej zložitosti, pamäťovej zložitosti a podobne.

Oblasť šifier

Riešením každej úlohy v oblasti šifier bude jedno slovo v nominatíve singuláru pokiaľ nie je uvedené v zadaní úlohy inak. Riešením je slovenské slovo, ktoré sa zadáva bez diakritiky.

Ak neviete, čo ďalej so šifrou, môžete si pomôcť šifrovacími pomôckami ORBIT.

Oblasť kyberbezpečnosti

Odpovede na úlohy budú vo formáte "vlajok". Každá vlajka začína trojicou písmen ORB a pokračuje reťazcom znakov uzavretým v množinových zátvorkách (napr. ORB{reťazec_znakov}).

Zakázané aktivity

Každé riešenie musí byť vyplnené a odoslané ručne.

Jeden žiak nemôže byť súčasťou viac ako jedného tímu.

Súťažiaci majú ďalej zakázané vykonávať nasledovné aktivity:

V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel môže byť tím diskvalifikovaný a v prípade porušenia zákona platného v SR trestne stíhaný.

Táto stránka používa súbory cookies. Rozumiem